Pháp lý

Thông tư 20/2016/TT-BXD về phát triển và quản lý Nhà ở xã hội

Ngày đăng 16/08/2017

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Luật Nhà ở. Luật số: 65/2014/QH13

Ngày đăng 16/08/2017

Luật số: 65/2014/QH13
Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.